تعرفه سیستم پرتال خبری و شرکتی مارکت ساز

سیستم پرتال خبری

  • نسخه پایه: 5,500,000 تومان
  • نسخه پیشرفته: 7,200,000 تومان