تعرفه سیستم پرتال پزشکی و سلامت مارکت ساز

سیستم پرتال پزشکی

  • سیستم پرتال پزشکی: 6,500,000 تومان