شرایط خرید محصولات مارکت ساز

شرایط خرید محصولات مارکت ساز

شرایط زیر بعنوان مفاد قرارداد فی مابین مشتریان و مارکت ساز می باشد:

این شرایط در هر زمانی قابل تغییر، گسترش و یا تعدیل می باشد.

آخرین ویرایش: خرداد 1395