تعرفه سیستم پرتال خبری و شرکتی مارکت ساز

سیستم پرتال خبری

  • نسخه پایه: 2,500,000 تومان
  • نسخه پیشرفته: 3,200,000 تومان