تعرفه سیستم پرتال خبری و شرکتی مارکت ساز

سیستم پرتال خبری

  • نسخه پایه: 1,500,000 تومان 600,000 تومان (تخفیف تا پایان ماه تمدید شد)
  • نسخه پیشرفته: 2,200,000 تومان 1,000,000 تومان (تخفیف تا پایان ماه تمدید شد)