تعرفه سیستم پرتال خبری و شرکتی مارکت ساز

سیستم پرتال خبری

  • نسخه پایه: 1,500,000 تومان
  • نسخه پیشرفته: 2,200,000 تومان